ثروتمند شدن

براي ثروتمند شدن بايد روي (٣) مورد با تمام قدرت تمركز كنيم: ١- دست از نوآوري برنداريم ٢- مسئله ارزشمندي براي حل كردن داشته باشيم ٣- روي حل مشكلات مشتريان تمركز و تلاش كنيم (حميد امامي) می پسندم ۰

ادامه مطلب

ثروتمند شدن

براي ثروتمند شدن بايد روي (٣) مورد با تمام قدرت تمركز كنيم ۱- دست ازنوآوري برنداريم   ۲- مسئله ارزشمندي براي حل كردن داشته باشيم     ۳- روي حل مشكلات مشتريان تمركز و تلاش كنيم     آیا میدانید نارضایتی…

ادامه مطلب