سود بردن از دیگران

اگر تحمل ديدن سود بردن ديگران از ارتباط با خودمان را نداشته باشيم ، انتظار سود بردن خودمان از ديگران هم تفكري احمقانه است. درهر ارتباطي اگرطرف مقابل مان سودي از اين ارتباط نمي برد بي درنگ ارتباط مان را…

ادامه مطلب