انتخاب اطرافیان

همه ی ما انسان ها بدون شك دارای نبوغ واستعداد های ذاتی هستيم، شكوفايي ما بستگی به اين دارد كه در كنار چه كسانی قرار می گيريم. در انتخاب اطرافيان مان دقت كنيم چون سرنوشت ما را تغيير می دهند….

ادامه مطلب