امپراطوریت را گسترش بده

من باید هر روز امپراطوری ام را گسترش دهم باید زندگی کنم آنگونه که دوست دارم آنگونه که دلم می خواهد من در فردا و فرداهای بیشتری بی تردید سهم دیروز زندگی ام را هم زندگی خواهم کرد (كتاب نقشه…

ادامه مطلب