درس‌های فروش با حمید امامی

درس‌های فروش با حمید امامی فروش پنج دقیقه‌ای انسان‌ها همواره در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاباتشان تحت تاثیر احساساتشان قرار گرفته و براساس آن عمل می‌کنند. ما همه‌ر‌وزه در مقابل تصمیم‌ها و انتخاب‌های زیادی قرار می‌گیریم، و در بسیاری از آنها تابع…

ادامه مطلب