روز لذت

من از امروز تصميم گرفتم به جاي واژه استراحت ازواژه لذت استفاده كنم. روز استراحت را به روز لذت تبديل كنم. شما چطور؟

سودآوری

آيا می دانيد سودآوری ما بستگی به اشتياق درونی مان برای ياری دادن ديگران دارد؟ تا ميتوانيم كمك كنيم تا ديگران هم از زندگی شان لذت ببرند

افراد حسود

آن هايی كه پشت سر شما بد ميگويند به شما حسادت ميكنند و باشما دشمنی می كنند. بيش از هركسی نيازمند محبت و توجه شما هستند تا ميتوانيد با آنها مهربان باشيد . (حميد امامی)

موارد بیشتر