جشن صعود

به جاي اين كه انرژی مان را صرف فكر كردن به سقوط ديگران بكنيم. آن را صرف فكر كردن به جشن صعود خودمان بكنيم. (حميد امامی)  

موارد بیشتر