اعتماد کن

اگرهمه ی مردم جهان به شما گفتند نميشه يا نميتونی فقط به حرف دل خودت گوش كن. اگر خودت به اين نتيجه رسيدی كه غير ممكن است و هيچ راهی وجود ندارد، وفقط يك نفر حتی اگر يك ديوانه گفت…

موارد بیشتر